Reglament

1. El Campament de Vacances és un acte social obert a tots els socis de la Unió Excursionista de Sabadell amb llicència federativa, que vol ser la base i el punt de partida per a fer excursions i sortides, organitzades sota la responsabilitat i el control dels propis participants. La participació en el campament és a títol individual.

2. El principi que inspira les normes que regeixen el Campament és que aquest es fa entre tots els seus participants i per això cal la col•laboració de tothom i el compliment d’aquest reglament, que se subordina a:

  • A- les normes que regeixen la Unió Excursionista de Sabadell (els seus Estatuts, la Llei General de l’esport, etc.)
  • B- els coneixements acumulats durant la llarga experiència d’aquesta activitat a la UES i a les entitats que la precediren.

Capacitat material

3. L’estructura material del campament permet acollir fins a 100 persones.

Organització

4. L’administració del campament es compon de:

  • a) la Comissió Gestora.
  • b) el Cap del Campament.
  • c) el Secretari (ajudant del Cap del Campament)
  • d) el Tresorer.

5. La Comissió Gestora s’organitza anualment i la componen els interessats a assistir al campament. És oberta a tots els socis i és el motor que posa en marxa la organització. S’hi reparteixen les diferents responsabilitats de la organització i s’hi trien el Cap de Campament i el Tresorer. El Cap de Campament serà membre de la comissió de l’any següent.

6. El Cap de Campament és qui prendrà decisions sobre els problemes que puguin sorgir en el transcurs normal del campament. Tindrà cura de la coordinació dels diferents serveis i dels seus responsables, així com de les activitats de muntar i desmuntar, aprovisionament, preparació i custòdia del material comú, control de les sortides, socors, etc., amb el suport de la comissió gestora i la col•laboració de tots els membres del campament.

7. El Secretari és l’auxiliar del Cap de Campament i el seu substitut quan aquest no hi és.

8. El Tresorer té cura de la comptabilitat i la tresoreria.

9. Aquesta estructura administrativa és supeditada a la junta directiva de la UES i es dissol en concloure el campament.

10. Tots el participants del campament, d’acord amb les seves possibilitats, han de col•laborar amb els òrgans administratius quan se’ls requereixi i com a mínim un participant per cada full d’inscripció ha de participar activament en una Comissió.

Funcionament

11. El lloc d’acampada és un càmping. Els campistes tindran cura de l’entorn i evitaran malmetre i degradar la natura. Així mateix, respectaran les limitacions que imposi el reglament propi del càmping i les que marquin la legislació i les normes del país.

12. Les tendes es col•locaran de manera que no molestin les altres, procurant aprofitar al màxim l’espai disponible i atenent a les indicacions generals i particulars que dictin el Cap de Campament i el propietari del terreny. Es respectaran les zones destinades a espai comú, on no s’acamparà.

13. Es respectaran les indicacions sobre el lloc on cal deixar els vehicles, que serà un espai separat del campament. Així doncs, no s’han de deixar al costat mateix de la tenda.

14. No es faran reguerots i, si es fan servir pedres, es retiraran en desparar el campament. Es tracta de que deixem el lloc d’acampada igual o millor de com l’haguem trobat.

15. Si us plau, no porteu cap mena d’animal que pugui molestar (gossos, gats, ocells, lloros, etc.)

16. Es procurarà no fer soroll ni realitzar activitats que puguin molestar els acampadors i els altres veïns de la zona. En tot cas, es guardarà silenci a les zones d’acampada de les 10 de la nit a les 8 del matí. Les tertúlies d’havent sopat es podran fer als menjadors o en una zona llunyana, per no molestar els que vulguin descansar ni a les resta d’ocupants del càmping.

Serveis de cuina

17. La cuina del campament donarà servei des de l’esmorzar/dinar del 5 d’agost al sopar del 17 d’agost, a concretar sobre el terreny pel Cap de Campament segons el ritme i desenvolupament dels treballs de muntatge i desmuntatge. El sopar d’aquest dia i l’esmorzar del dia següent seran a base de pícnic facilitat pel servei de cuina.

18. El cuiner del campament serà el cap responsable del servei de cuina, tindrà cura de les existències, farà el llistat de les compres diàries i donarà les instruccions als ajudants.

19. Tots el acampadors majors de 14 anys (inclosos els de 14) que acampin més de 4 dies hauran de fer un servei d’ajuda a la cuina. El servei de cuina serà assignat per la Comissió Gestora i publicat abans de l’inici del campament. Ocuparà la jornada completa i consistirà en: preparació de l’esmorzar i del dinar, subministrament del pícnic, preparació del sopar i recollida de les deixalles havent sopat. En finalitzar el servei, es deixarà tot net i a punt per a traspassar-lo a l’equip següent, al qual es comunicaran les novetats que calgui.

20. També anirà a càrrec del personal que faci el servei de cuina la preparació del subministrament del menjar per als que surtin l’endemà. Amb aquesta finalitat, almenys un dels components de l’equip de cuina es responsabilitzarà del subministrament i de l’estat del magatzem de queviures. En acabar el servei, passarà les novetats a l’equip entrant. Per tant, cal que tothom posi el màxim d’atenció en la realització del servei per no desendreçar el contingut del magatzem de queviures.

21. Horari del àpats:

  • Esmorzar: De les 7 a 2/4 de 10 del matí
  • Dinar: A les 14 h
  • Berenar (menors de 14 anys): A les 5 de la tarda
  • Sopar: A 2/4 de 9 del vespre

22. Els àpats seran únics i iguals per a tothom, ateses les limitacions materials que la cuina i l’organització imposen. S’oferirà un arròs bullit a aquelles persones que tinguin problemes digestius i així ho sol•licitin.
Les persones que segueixen règims especials (acalòrics, baixos de lípids, vegetarians i d’altres) hauran de procurar-se la dieta pel seu compte. El servei de cuina procurarà que els àpats siguin adequats a les finalitats esportives del campament, cercant un règim nutricional estàndard i equilibrat, apte per a la majoria dels assistents.

El material dels plats i gots que caldrà fer servir per recollir el menjar a la cuina ha de ser metall o plàstic dur, resistents a l’escalfor. En cap cas es permetran estris de vidre, porcellana, terrissa o qualsevol material que es pugui trencar.

23. La tenda del “subministre” estarà a càrrec de la persona que designi el Cap de Campament o la Comissió Gestora. Si per circumstancies no es nomena un responsable, els equips de cuina diaris assignats seran els responsables de vetllar pel material i queviures dipositats en aquest indret.
En tot cas durant l’absència del responsable, els integrants de l’equip de cuina assumiran el control i vigilància d’aquest indret.
Cap integrant del campament pot agafar cap tipus de queviures o material sense premis del responsable de la tenda del “subministre”, de l’equip de cuina o del cuiner si son queviures o del Cap de Campament o Comissió Gestora si es tracte de materials comuns.

Deixalles i neteja

24. Les deixalles es disposaran diàriament en els contenidors col•locats amb aquesta finalitat.

25. En cas necessari la neteja diària dels sanitaris i els menjadors estarà inclosa en el servei de cuina.

Subministrament per a les sortides

26. Els que vagin d’excursió disposaran de subministrament “d’atac” o de pícnic. Per donar-se de baixa del menjador hauran d’omplir una butlleta el vespre anterior. En el cas que s’anul•lés la sortida per mal temps o una altra causa, no podran comptar amb el servei de menjador sense autorització expressa del cuiner, atès que, en principi, no s’haurà tingut en compte la seva ració.

27. L’horari de lliurament del subministrament de pícnic serà sempre la vigília de la sortida, de 7 a 8 del vespre, a la tenda rebost, tant si es marxa al matí com a la tarda.
Abans de les 7 del vespre o màxim fins les 8 quan no sigui possible fer-ho abans, caldrà haver dipositat a la bústia habilitada per a aquest ús, la butlleta de sortida emplenada amb totes les dades i amb la llista del menjar sol•licitat. Aquestes butlletes en blanc estaran a la cuina permanentment a disposició de tothom.

28. La preparació i el subministrament del menjar per als que surtin l’endemà anirà, exclusivament, a càrrec de l’equip de cuina assignat cada dia. La Comissió de compres d’alimentació supervisarà el bon funcionament dels equips.

29. Si el subministrament no es fa servir o en sobra, s’haurà d’aprofitar per a les sortides següents.

Control de les sortides

30. El campament no organitza sortides socials. Cada un dels membres d’una sortida és responsable dels seus actes.

31. L’organització del campament seguirà els horaris de les sortides i arribades per tal de requerir les ajudes que calguin en cas de necessitat.

32. És per això que, abans de recollir el subministrament, els participants d’una sortida ompliran la butlleta on indicaran el seu nom i el dels seus acompanyants, el lloc de destí de la sortida, l’itinerari detallat i l’hora prevista de la tornada. Per notificar qualsevol incidència o modificació dels plans previstos, hi haurà un telèfon obert al campament. Caldrà que cada grup porti un telèfon mòbil per comunicar al campament les possibles incidències.

Festa Major

33. El diumenge 12 d’agost celebrarem la Festa Major del Campament. Tothom és convidat a participar-hi activament; no es programaran sortides i, o, activitats aquest dia per a poder gaudir tots de la festa.

34. La Gran Revetlla de Festa Major se celebrarà la vigília, el dissabte dia 11.

Carregar, muntar i desmuntar

35. La Comissió de material establirà establirà un dia per fer la revisió d’aquest.

36. El divendres 3 d’agost a les 7 de la tarda es carregarà el camió. També es prega la presència del màxim nombre d’inscrits possible (almenys hi ha d’haver una persona per cada fitxa d’inscripció). El material personal que viatjarà amb el camió, es podrà portar el mateix dia de la càrrega del camió.

37. El dia 4 d’agost a les a les 12 hores es descarregarà el camió al Campament, seguidament es començarà a muntar el campament fins l’hora de dinar.

38. El mateix 4 d’agost, a la tarda, després de la migdiada de rigor, es continuarà muntant el campament; si cal es continuarà l’endemà, fins que s’acabi.

Tothom haurà de col•laborar a muntar els serveis comuns, sota la coordinació del Cap de Campament, que repartirà la gent en grups, a cura dels responsables concrets ja nomenats. El muntatge de les instal•lacions comunes és preferent al de les particulars, que es podran continuar posteriorment.

39. El dia 17 d’agost a les 17 h es desmuntarà el campament amb el criteri invers: primer les instal•lacions comunes i després les particulars.

40. La càrrega del camió al campament es farà el matí del dissabte 18. La descàrrega dels materials al local d’emmagatzematge segons les circumstàncies ho permetin, es farà el dia 20 d’agost a les 7 del vespre, i requerirà la participació d’una persona, com a mínim, de cada una de les fitxes d’inscripció.

41. Si és possible, el mateix dia es descarregarà el material a l’emmagatzematge d’hivern. Si no és possible, s’haurà de fer en la data que es determini.

42. Tothom podrà dipositar en el camió aquelles coses que, per manca d’espai, no pugui dur en el seu vehicle, tenint en compte que, en cas d’excés, tenen prioritat els equipaments comuns i els queviures del subministrament. Com que el material de menjador ja el proporciona l’organització del Campament, no es podran carregar cap tipus de taules ni cadires al camió. Atesa la dificultat de fer cabre tot el material dins del camió, es fa un toc d’atenció a la prudència i la moderació, per tal d’eliminar i reduir estris innecessaris que es transporten col•lectivament.

Bicicletes: Només es podran carregar al camió si van plegades dins d’una bossa de transport específica per bicicletes que implica el desmuntatge i aporta protecció tant de la mateixa bicicleta com dels altres materials que hi puguin estar en contacte. El Campament no es farà responsable dels danys ocasionats pel transport.

Notes:

43. Qualsevol incidència no prevista serà resolta per la Comissió Gestora, el Cap de Campament, l’ajudant del Cap de Campament o el Tresorer. En cas que la Comissió no hi sigui, ho farà el primer de la llista del servei de cuina del dia.

44. La interpretació de les presents normes és potestat de la Comissió Gestora.

45. L’assistència al campament implica l’acceptació d’aquestes normes.

46. Es recorda la conveniència que cadascú porti la farmaciola familiar amb el material d’ús habitual (aspirines, esparadrap, tiretes, gasa, iode, antidiarreics, etc.), així com els medicaments prescrits o de possible ús específic.

Sabadell, maig de 2012

Podeu descarregar el reglament en format pdf fent clic aquí

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s